Śledź nas

Góra
Image Alt

Projekt

Program Erasmus +
Numer Projektu: 2017-1-ES01-KA204-038116
Projekt trwa 24 miesiące
(początek 2017-11-02 i koniec 2019-11-01)

Ten projekt został Projekt jest rezultatem potrzeb nauczycieli grup językowych z różnym poziomem umiejętności, którzy chcieliby pomóc uczniom osiągnąć więcej I w ten sposób zredukować rozbieżności w wynikach na koniec kursu.

Nasz zespół reprezentuje cel jaki przenika projekt, czyli duch różnorodności, ponieważ jesteśmy niejednolitą grupą partnerów ( szkoły językowe, centra szkolenia nauczycieli, organizacje pozarządowe), która w tym samym czasie dzieli te same potrzeby i wspólny cel: pomóc dorosłym uczniom rozwinąć swoje kompetencje w językach obcych, aby otworzyć im wrota do zatrudnienia, szkoleń i powiększyć szansę mobilości w obecnym zglobalizowanym świecie pełnym nadmiernego współzawodnictwa.

adall_project_scritta_500

‘Chcemy pracować z różnorodnością w sposób jaki może służyć każdemu edukatorowi (i uczniowi) gdziekolwiek i w jakimkolwiek kontekście.

Chcemy osiągnąć to przez standaryzację modeli uczenia, podejść metodologicznych i kryteriów ewaluacyjnych. Do modeli uczenia się podejdziemy z perspektywy analitycznej analizując aspekty jak: style uczenia, prędkości przyswajania materiału i problemy językowe wspólne naszym uczniom, ale też z perspektywy holistycznej biorąc pod uwagę aspekty jak: wiek, środowisko socjo-kulturalne i edukacyjne oraz jak doświadczenia życia codziennego uczniów mogą wpływać na proces uczenia się.

Chcemy stworzyć w tym samym czasie rodzaj standardu i plastyczne podejście do tematu, przy pomocy którego możemy spersonalizować profile studentów i uwzględnić ich indywidualne potrzeby jednocześnie uświadamiając  im jakim są typem ucznia.

Czynności Projektu będą podzielone na dwa etapy:

  1. Analiza i Szkolenie

– wymiana dobrych praktyk – nie tylko przykłady dobrych praktyk radzenia sobie z zauważonymi różnorodnościami w klasie, ale również każdy aspekt dotyczący organizacji i zarządzania centrami, mając na uwadze niejednorodność naszego stowarzyszenia.

– ćwiczenia szkoleniowe, które zapewnią teoretyczną bazę, na której można dokonać standaryzacji modeli nauczania, narzędzi dla identyfikacji i samooceny oraz materiały, które będą wprowadzone do użycia w klasie.

– Opracowanie i ocena wyżej wymienionych narzędzi i materiałów, które będą używane w klasie w okresie implementacji

  1. Realizacja, Ocena i Rozpowszechnienie

– Analiza case study jako metoda dydaktyczna: nauczyciele wyselekcjonują uczniów do pracy w dwóch grupach: grupa pracująca na nowych zasadach i kontrolna -która posłuży do porównania w czasie oceny rezultatów. Rezultaty będą uwidocznione w porównawczych badaniach naukowych.

– Analiza postępów i metodologia porównań ma służyć odkryciu jak można zaadoptować pracę w różnych warunkach i sytuacjach, w jakich będzie realizowana w różnych organizacjach.

– Ocena rezultatów, które muszą być zgodne z ogólnymi założeniami  osiągnięć zastosowanych do celów i rezultatów projektu jako całości.

– Działania Rozpowszechniające rezultaty projektu: podręcznik dla nauczycieli, porównawcze badania naukowe,  stworzenie strony internetowej i mobilnej aplikacji zawierających informacje na temat projektu, jego założeń i rezultatów. Wszystkie materiały będzie można ściągnąć.

Zastosowana metodologia charakteryzuje się szacunkiem do różnorodności i docenia charakter i doświadczenie tak zróżnicowanej grupy jak nasza oraz bogactwo, które wnosi do Projektu. W tym sensie, również włączamy metodę badania konkretnego przypadku, żeby przeanalizować różnorodność, która ze swojej natury może przedstawiać różne zmienne i podlegać zmianie w zależności od kontekstu, w którym się znajduje.

‘Na rezultaty, korzyści i oczekiwane efekty spogląda się z dwóch różnych perspektyw:

Nauczyciele jako grupa docelowa:

-zdobędą doświadczenie w rozpoznawaniu szerokiej gamy profili słuchaczy dorosłych uczących się języków oraz rozwiną umiejętności skutecznych działań pedagogicznych i metodologicznego podejścia w odpowiedzi na różnorodne potrzeby słuchaczy,

-rozwiną interdyscyplinarne umiejętności nauczania języka we wszystkich sytuacjach uczenia dorosłych oraz zachęcą do krytycznego myślenia i samooceny,

-rozwiną modele pedagogiczne, które mogą być  generalizowane, transferowane  i stosowane na poziomie międzynarodowym,

Studenci jako beneficjenci naszej pracy:

-doświadczą poprawy kompetencji językowych i komunikatywnych w języku obcym, zgodnie z poziomem na jakim się znajdują oraz nauczą się brać odpowiedzialność za swój proces uczenia, z naciskiem na autonomię,

-zdobędą wiedzę, jak się najlepiej uczyć w oparciu o świadomość własnych możliwości, mocnych i słabych stron, co wzmocni ich pewność siebie.